[#920] Chuyên phân phối quẩn lót nam nữ lưng thun bảng giá gốc

Nhà cung cấp: TNHH MVT SX TM DV XK NHÂN THUẬN PHÁT

Địa chỉ: Số 5-3C Lão Tử, Phường 11

Website: http:// xuongmaypro.vn

Xem thêm

Giới thiệu:

CƠ SỞ MAY QUẦN LÓT NAM NỮ GIÁ RẺ - Chuyên cung cấp các sản phẩm may mặc thời trang,thời trang lót nam nữ - Nhận may gia công số lượng lớn các mặt hàng quảng cáo, đồng phục, - Chuyên thanh lý cung cấp hàng xuất nhập khẩu

Email: choxuatnhapkhau@gmail.com

Nội dung

(your banner display here !)

Update: 10-6-2021 | Xem: 3542

CÔ SÔÛ MAY QUAÀN LOÙT NAM NÖÕ GIAÙ REÛ (GIAÙ GOÁC)

CHUYEÂN CUNG CAÁP SÆ LEÛ CAÙC LOAÏI QUAÀN LOÙT NAM NÖÕ LÖNG THUN BAÛNG LÔÙN (2.5cm-4cm)
Caùc nhaõn hieäu nhö:
CK - TOMMY JEANS - CALVIN KLEIN PUMA - LEVI’S LACOSTE KAPPA - BODY SILVER VERSACE – NIKE – ARENAL - X MEN, ……….
COTTON 100% (2 CHIU - 4 CHIU)

Do maët haøng may taïi cô sôû NHAÂN THUAÄN PHAÙT.

Cung caáp cho caùc chôï ñaàu moái taïi TP.HCM
Neân baûo ñaûm giaù caû reû hôn thò tröôøng, chaát löôïng ñaûm baûo cho ace söû duïng:

<!--[if !supportLists]-->1.    Saûn phaåm ñöôïc thieát keá ñoäc ñaùo ña daïng, chaát lieäu thun cotton 100% meàm maïi, thoaùt maùt, khoâng bò xuø loâng neân coù ñoä beàn cao.

<!--[if !supportLists]-->2.    Quaàn maëc thoaùng maùt, coù ñoä ñaøn hoài vaø huùt aåm toát. TaïÏo cho baïn caûm giaùc maëc thoaûi maùi vaø khoâng gaây aûnh höôûng tôùi söùc khoeû cuûa baïn.

<!--[if !supportLists]-->3.    Kieåu daùng thôøi trang, treû trung, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi (luoân luoân coù maãu môùi).

<!--[if !supportLists]-->4.    Chaát löôïng cöïc kyø baûo ñaûm, maãu maõ ÑEÏP – BEÀN – REÛ.

<!--[if !supportLists]-->5.    Quaàn loùt nam nöõ hieän ñang baùn chaïy nhaát trong caùc chôï, shop ñoà loùt cao caáp taïi TP.HCM.

<!--[if !supportLists]-->6.    Ñaëc bieät giaù toát cho caùc nhaø phaân phoái, caùc ñaïi lyù cung caáp ñoà loùt. ( SOÁ LÖÔÏNG CAØNG LÔÙN – GIAÙ CAØNG THAÁP – GIAÙ TOÁT NHAÁT )

Vaø ñaây laø moät soá maãu quaàn loùt nam nöõ: ( nhieàu maãu cho ace löïa choïn ).

CAÙC SIZE: M-L-XL-XXL
SHOW Hình:

quan lot nam nu 0938100210chuyen cung cap quan lot lung bang to

---- GIAO HAØNG – CHUYEÅN HAØNG ÑI TOAØN QUOÁC ----


--------- Moïi chi tieát vui loøng xin lieân heä: ---------
Sơ đồ đưởng đi

hotline: 0938.100.210(Mr.Thanh)
Email: choxuatnhapkhau@gmail.com
Địa ch:

CN1: 307/29 BAØU CAÙT, PHÖÔØNG 12, QUAÄN TAÂN BÌNH - TP.HCM.

CN2: 307C BAØU CAÙT, PHÖÔØNG 12,  QUAÄN TAÂN BÌNH - TP.HCM.

CN3: 5-3C LAÕO TÖÛ, PHÖÔØNG 11,  QUAÄN 5 – TPHCM

-- Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn Quyù Khaùch Haøng Ñaõ Tin Töôûng Vaø UÛng Hoä Saûn Phaåm Cuûa Cô Sôû Chuùng Trong Suoát Thôøi Gian Qua --

 

 Bạn cảm thấy tin này:

Có ích (9) Bình thường (5) Gửi liên hệ (0)

Gửi liên hệ

Tin mới đăng

tìm theo Địa điểm

Vì sao lựa chon timdaily.com.vn ?

1 Công nghệ Tương thích di động
2 Tích hợp SEO top google
3 Miễn phí Chăm sóc nội dung

Bạn muốn đăng tin

X Tìm đại lý Tìm Nhà cung cấp